Zasady rachunkowości – sprawdź swoją wiedzę i elastyczność myślenia

I. Zasady teoretycznie - zaznacz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe.

1. Zasada zapisu podwójnego została stworzona przez Luca Pacioliego

1 out of 58

2. Zasada memoriału odnosi się do momentu ujmowania transakcji gospodarczych w księgach rachunkowych

2 out of 58

3. Zasada współmierności jest konsekwencją zasady ostrożności

3 out of 58

4. Jasny i rzetelny obraz dotyczy tylko bilansu

4 out of 58

5. Konsekwencją zasady zapisu podwójnego jest podział kont na syntetyczne i analityczne

5 out of 58

6. Zasada ostrożności ma na celu niezawyżanie przychodów i niezaniżanie kosztów

6 out of 58

7. Inną nazwą dla zasady kontynuacji działania jest „zasada ciągłości”

7 out of 58

8. Zasada periodyzacji skutkuje podziałem zapisów księgowych na okresy sprawozdawcze

8 out of 58

9. Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych to wyraz zasady memoriału

9 out of 58

10. Zasada istotności nakazuje na pierwszym miejscu stawiać prawo podatkowe jako istotniejsze względem prawa bilansowego, a w razie uchybień – prowadzące do większych sankcji karnych

10 out of 58

11. Ostrożna wycena była znana już w XVII wieku

11 out of 58

12. Zasada ciągłości bezwzględnie i w każdym przypadku zakazuje dokonywania jakichkolwiek zmian w przyjętym sposobie wyceny aktywów i pasywów

12 out of 58

13. Zasada jednostki wyodrębnionej oznacza, że nie można obejmować konsolidacją sprawozdań finansowych małych jednostek zależnych, bo ich wyniki „zlewają się” wówczas w ramach grupy

13 out of 58

14. Zasada przewagi treści nad formą nie obowiązuje w polskim prawie bilansowym

14 out of 58

15. To, że jednostka gospodarcza jest traktowana w rachunkowości jako działająca nieograniczenie w czasie wynika z zasady kontynuacji działania

15 out of 58

16. Zasada indywidualnej wyceny nazywana jest tez zasadą zakazu kompensat

16 out of 58

II. Zasady w ustawie o rachunkowości – przeczytaj poniższe przepisy i wskaż z jakimi nadrzędnymi zasadami się wiążą:

1. (Art. 20. 1) Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

17 out of 58

2. (Art. 28a) Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

18 out of 58

3. (Art 31 ust. 2) Wartość początkową środków trwałych – z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.

19 out of 58

4. (Art. 34b) 1. Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

20 out of 58

5. (Art. 45.5) Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z  działalności.

21 out of 58

III. Zasady metaforycznie – ta część nie sprawdza Twojej wiedzy, pozwala za to odkryć, jak „czujesz” zasady

Podaj dowolne (z dowolnej dziedziny) skojarzenia, jakie Ci się nasuwają, gdy myślisz o danej zasadzie, np.: zasada podwójnego zapisu kojarzy mi się z symetrią i przestrzennością, więc przy zasadzie w pustej rubryce wpisuję „symetria i przestrzenność”. POZWÓL SOBIE W TEJ CZĘŚCI NA KREATYWNOŚĆ I SWOBODNE SKOJARZENIA! Nie ma w tej części błędnych odpowiedzi, wszelkie skojarzenia dozwolone! Możesz wstawiać po kilka słów, a nawet wpisać całe zdanie.

zasada periodyzacji 

22 out of 58

zasada jednostki wyodrębnionej  

23 out of 58

zasada pomiaru pieniężnego  

24 out of 58

zasada jasnego i rzetelnego obrazu  

25 out of 58

zasada kontynuacji działania  

26 out of 58

zasada ciągłości  

27 out of 58

zasada memoriału  

28 out of 58

zasada współmierności  

29 out of 58

zasada ostrożności  

30 out of 58

zasada istotności  

31 out of 58

zasada indywidualnej wyceny  

32 out of 58

 

IV. Zasady rachunkowości w mądrości ludowej
Z jaką zasadą rachunkowości kojarzą Ci się poniższe przysłowia – z jej realizacją bądź z jej zaprzeczeniem?
UWAGA. Jeśli ta część jest dla Ciebie trudna, wybierz przynajmniej 10 przysłów i postaraj się znaleźć odniesienie do fundamentalnych zasad rachunkowości. Jeśli nie wiesz, z jaką zasada może wiązać się dane przysłowie, zaznacz kwadracik "nie wiem". W przypadku niektórych przysłów możliwa jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź.

1. Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi

33 out of 58

2. Każdy kij ma dwa końce

34 out of 58

3. Bez matki nie ma chatki

35 out of 58

4. Lepiej dmuchać na zimne niż się gorącym sparzyć

36 out of 58

5. Co dwie głowy, to nie jedna

37 out of 58

6. Co komu pisane, to go nie minie

38 out of 58

7. Budować zamki na lodzie

39 out of 58

8. Czy to z góry, czy pod górę – furman patrzy w końską dziurę

40 out of 58

9. Jakie jabłko, taka skórka, jaka matka, taka córka

41 out of 58

10. Maj z grzmotami – rok dobry przed nami

42 out of 58

11. „Na oko” – to chłop w szpitalu leżał

43 out of 58

12. Nie chwal dnia przed zachodem słońca

44 out of 58

13. Nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę

45 out of 58

14. Proste drzewo nie rzuca garbatego cienia

46 out of 58

15. Stare buty najwygodniejsze

47 out of 58

16. Szukać igły w stogu siana

48 out of 58

17. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz

49 out of 58

18. Tylko krowa zdania nie zmienia

50 out of 58

19. Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała

51 out of 58

20. Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli

52 out of 58

21. Kto ma pszczoły ten ma miód, kto ma dzieci ten ma smród.

53 out of 58

22. Lepiej nie dolać jak przelać

54 out of 58

23. Karp – ryba, jeleń – zwierzyna

55 out of 58

24. Lepsza byle jaka prawda niż dobre kłamstwo

56 out of 58

25. Lepsze dziś jajko niż jutro kokosza

57 out of 58

 

V. Bardziej osobiście – czy z którąś z zasad rachunkowości utożsamiasz się bardziej niż z innymi? Która jest Ci najbliższa? Najbardziej zrozumiała?

58 out of 58

 

Żeby uzyskać wynik testu wypełnij pola na dole strony i wciśnij WYŚLIJ.
Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera ART-N-WITCH. W każdej chwili możesz się z niego wypisać.
Administratorem Twoich danych osobowych podanych poniżej jest Nelli Artienwicz, NIP: 5842219262. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i Twoimi prawami w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatnościImię Branża E-mail