Zasady rachunkowości – sprawdź swoją wiedzę i elastyczność myślenia

I. Zasady teoretycznie - zaznacz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe.

1. Zasada zapisu podwójnego została stworzona przez Luca Pacioliego
2. Zasada memoriału odnosi się do momentu ujmowania transakcji gospodarczych w księgach rachunkowych
3. Zasada współmierności jest konsekwencją zasady ostrożności
4. Jasny i rzetelny obraz dotyczy tylko bilansu
5. Konsekwencją zasady zapisu podwójnego jest podział kont na syntetyczne i analityczne
6. Zasada ostrożności ma na celu niezawyżanie przychodów i niezaniżanie kosztów
7. Inną nazwą dla zasady kontynuacji działania jest „zasada ciągłości”
8. Zasada periodyzacji skutkuje podziałem zapisów księgowych na okresy sprawozdawcze
9. Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych to wyraz zasady memoriału
10. Zasada istotności nakazuje na pierwszym miejscu stawiać prawo podatkowe jako istotniejsze względem prawa bilansowego, a w razie uchybień – prowadzące do większych sankcji karnych
11. Ostrożna wycena była znana już w XVII wieku
12. Zasada ciągłości bezwzględnie i w każdym przypadku zakazuje dokonywania jakichkolwiek zmian w przyjętym sposobie wyceny aktywów i pasywów
13. Zasada jednostki wyodrębnionej oznacza, że nie można obejmować konsolidacją sprawozdań finansowych małych jednostek zależnych, bo ich wyniki „zlewają się” wówczas w ramach grupy
14. Zasada przewagi treści nad formą nie obowiązuje w polskim prawie bilansowym
15. To, że jednostka gospodarcza jest traktowana w rachunkowości jako działająca nieograniczenie w czasie wynika z zasady kontynuacji działania
16. Zasada indywidualnej wyceny nazywana jest tez zasadą zakazu kompensat

II. Zasady w ustawie o rachunkowości -
przeczytaj poniższe przepisy i wskaż z jakimi nadrzędnymi zasadami się wiążą:


1. (Art. 20. 1) Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
2. (Art. 28a) Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.
3. (Art 31 ust. 2) Wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową - zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.
4. (Art. 34b) 1. Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.
5. (Art. 45.5) Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z  działalności.

III. Zasady metaforycznie – ta część nie sprawdza Twojej wiedzy, pozwala za to odkryć, jak „czujesz” zasady


Podaj dowolne (z dowolnej dziedziny) skojarzenia, jakie Ci się nasuwają, gdy myślisz o danej zasadzie, np.: zasada podwójnego zapisu kojarzy mi się z symetrią i przestrzennością, więc przy zasadzie w pustej rubryce wpisuję „symetria i przestrzenność”. POZWÓL SOBIE W TEJ CZĘŚCI NA KREATYWNOŚĆ I SWOBODNE SKOJARZENIA! Nie ma w tej części błędnych odpowiedzi, wszelkie skojarzenia dozwolone! Możesz wstawiać po kilka słów, a nawet wpisać całe zdanie.
zasada periodyzacji
zasada jednostki wyodrębnionej
zasada pomiaru pieniężnego
zasada jasnego i rzetelnego obrazu
zasada kontynuacji działania
zasada ciągłości
zasada memoriału
zasada współmierności
zasada ostrożności
zasada istotności
zasada indywidualnej wyceny
 

IV. Zasady rachunkowości w mądrości ludowej
Z jaką zasadą rachunkowości kojarzą Ci się poniższe przysłowia – z jej realizacją bądź z jej zaprzeczeniem?
UWAGA. Jeśli ta część jest dla Ciebie trudna, wybierz przynajmniej 10 przysłów i postaraj się znaleźć odniesienie do fundamentalnych zasad rachunkowości. Jeśli nie wiesz, z jaką zasada może wiązać się dane przysłowie, zaznacz kwadracik "nie wiem". W przypadku niektórych przysłów możliwa jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź.

1. Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi
2. Każdy kij ma dwa końce
3. Bez matki nie ma chatki
4. Lepiej dmuchać na zimne niż się gorącym sparzyć
5. Co dwie głowy, to nie jedna
6. Co komu pisane, to go nie minie
7. Budować zamki na lodzie
8. Czy to z góry, czy pod górę – furman patrzy w końską dziurę
9. Jakie jabłko, taka skórka, jaka matka, taka córka
10. Maj z grzmotami – rok dobry przed nami
11. „Na oko” – to chłop w szpitalu leżał
12. Nie chwal dnia przed zachodem słońca
13. Nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę
14. Proste drzewo nie rzuca garbatego cienia
15. Stare buty najwygodniejsze
16. Szukać igły w stogu siana
17. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz
18. Tylko krowa zdania nie zmienia
19. Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała
20. Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli
21. Kto ma pszczoły ten ma miód, kto ma dzieci ten ma smród.
22. Lepiej nie dolać jak przelać
23. Karp – ryba, jeleń – zwierzyna
24. Lepsza byle jaka prawda niż dobre kłamstwo
25. Lepsze dziś jajko niż jutro kokosza
 

V. Bardziej osobiście – czy z którąś z zasad rachunkowości utożsamiasz się bardziej niż z innymi? Która jest Ci najbliższa? Najbardziej zrozumiała?

 

Żeby uzyskać wynik testu wypełnij pola na dole strony i wciśnij WYŚLIJ.
Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera ART-N-WITCH. W każdej chwili możesz się z niego wypisać.
Administratorem Twoich danych osobowych podanych poniżej jest Nelli Artienwicz, NIP: 5842219262. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i Twoimi prawami w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności

Imię Branża E-mail