Zasady rachunkowości – sprawdź swoją wiedzę i elastyczność myślenia

I. Zasady teoretycznie - zaznacz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe.

1. Zasada zapisu podwójnego została stworzona przez Luca Pacioliego

2. Zasada memoriału odnosi się do momentu ujmowania transakcji gospodarczych w księgach rachunkowych

3. Zasada współmierności jest konsekwencją zasady ostrożności

4. Jasny i rzetelny obraz dotyczy tylko bilansu

5. Konsekwencją zasady zapisu podwójnego jest podział kont na syntetyczne i analityczne

6. Zasada ostrożności ma na celu niezawyżanie przychodów i niezaniżanie kosztów

7. Inną nazwą dla zasady kontynuacji działania jest „zasada ciągłości”

8. Zasada periodyzacji skutkuje podziałem zapisów księgowych na okresy sprawozdawcze

9. Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych to wyraz zasady memoriału

10. Zasada istotności nakazuje na pierwszym miejscu stawiać prawo podatkowe jako istotniejsze względem prawa bilansowego, a w razie uchybień – prowadzące do większych sankcji karnych

11. Ostrożna wycena była znana już w XVII wieku

12. Zasada ciągłości bezwzględnie i w każdym przypadku zakazuje dokonywania jakichkolwiek zmian w przyjętym sposobie wyceny aktywów i pasywów

13. Zasada jednostki wyodrębnionej oznacza, że nie można obejmować konsolidacją sprawozdań finansowych małych jednostek zależnych, bo ich wyniki „zlewają się” wówczas w ramach grupy

14. Zasada przewagi treści nad formą nie obowiązuje w polskim prawie bilansowym

15. To, że jednostka gospodarcza jest traktowana w rachunkowości jako działająca nieograniczenie w czasie wynika z zasady kontynuacji działania

16. Zasada indywidualnej wyceny nazywana jest tez zasadą zakazu kompensat


II. Zasady w ustawie o rachunkowości -
przeczytaj poniższe przepisy i wskaż z jakimi nadrzędnymi zasadami się wiążą:


1. (Art. 20. 1) Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

2. (Art. 28a) Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

3. (Art 31 ust. 2) Wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową - zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.

4. (Art. 34b) 1. Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

5. (Art. 45.5) Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z  działalności.


III. Zasady metaforycznie – ta część nie sprawdza Twojej wiedzy, pozwala za to odkryć, jak „czujesz” zasady


Podaj dowolne (z dowolnej dziedziny) skojarzenia, jakie Ci się nasuwają, gdy myślisz o danej zasadzie, np.: zasada podwójnego zapisu kojarzy mi się z symetrią i przestrzennością, więc przy zasadzie w pustej rubryce wpisuję „symetria i przestrzenność”. POZWÓL SOBIE W TEJ CZĘŚCI NA KREATYWNOŚĆ I SWOBODNE SKOJARZENIA! Nie ma w tej części błędnych odpowiedzi, wszelkie skojarzenia dozwolone! Możesz wstawiać po kilka słów, a nawet wpisać całe zdanie.

zasada periodyzacji

zasada jednostki wyodrębnionej

zasada pomiaru pieniężnego

zasada jasnego i rzetelnego obrazu

zasada kontynuacji działania

zasada ciągłości

zasada memoriału

zasada współmierności

zasada ostrożności

zasada istotności

zasada indywidualnej wyceny

 

IV. Zasady rachunkowości w mądrości ludowej
Z jaką zasadą rachunkowości kojarzą Ci się poniższe przysłowia – z jej realizacją bądź z jej zaprzeczeniem?
UWAGA. Jeśli ta część jest dla Ciebie trudna, wybierz przynajmniej 10 przysłów i postaraj się znaleźć odniesienie do fundamentalnych zasad rachunkowości. Jeśli nie wiesz, z jaką zasada może wiązać się dane przysłowie, zaznacz kwadracik "nie wiem". W przypadku niektórych przysłów możliwa jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź.

1. Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi

2. Każdy kij ma dwa końce

3. Bez matki nie ma chatki

4. Lepiej dmuchać na zimne niż się gorącym sparzyć

5. Co dwie głowy, to nie jedna

6. Co komu pisane, to go nie minie

7. Budować zamki na lodzie

8. Czy to z góry, czy pod górę – furman patrzy w końską dziurę

9. Jakie jabłko, taka skórka, jaka matka, taka córka

10. Maj z grzmotami – rok dobry przed nami

11. „Na oko” – to chłop w szpitalu leżał

12. Nie chwal dnia przed zachodem słońca

13. Nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę

14. Proste drzewo nie rzuca garbatego cienia

15. Stare buty najwygodniejsze

16. Szukać igły w stogu siana

17. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz

18. Tylko krowa zdania nie zmienia

19. Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała

20. Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli

21. Kto ma pszczoły ten ma miód, kto ma dzieci ten ma smród.

22. Lepiej nie dolać jak przelać

23. Karp – ryba, jeleń – zwierzyna

24. Lepsza byle jaka prawda niż dobre kłamstwo

25. Lepsze dziś jajko niż jutro kokosza

 

V. Bardziej osobiście – czy z którąś z zasad rachunkowości utożsamiasz się bardziej niż z innymi? Która jest Ci najbliższa? Najbardziej zrozumiała?

 

Żeby uzyskać wynik testu wypełnij pola na dole strony i wciśnij WYŚLIJ.
Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera ART-N-WITCH. W każdej chwili możesz się z niego wypisać.
Administratorem Twoich danych osobowych podanych poniżej jest Nelli Artienwicz, NIP: 5842219262. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i Twoimi prawami w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności

Imię Branża E-mail