Nelli Artienwicz

wykaz ważniejszych publikacji z ostatnich lat
Książki i rozdziały w książkach

Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Wydawnictwo: ODDK Sp. z o.o., 2015, ISBN: 978-83-7804-252-5, Liczba stron: 420

Szeroki zbiór haseł uwzględniających specyfikę rachunkowości polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej. Definicje i wyjaśnienia haseł zostały podane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Hasła podzielono na działy tematyczne, zaczynając od podstawowych pojęć dotyczących działalności gospodarczej, poprzez poszczególne obszary rachunkowości, na rewizji finansowej i zarządzaniu finansami kończąc.

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej, Wydawnictwo: Rachunkowość Sp. z o.o., 2014, ISBN: 978-83-63251-09-3, Liczba stron: 65

Słownik słów, terminów i zwrotów najczęściej stosowanych w anglojęzycznym piśmiennictwie fachowym (przepisach, książkach, artykułach itp.) z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej.

“Sztuka pomiaru i komunikowania z perspektywy umiejętności księgowego”, rozdział w książce: “Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania” Szkoła Główna Handlowa, 2011, ISBN: 8373786031, strony: 23-36.

Osoba księgowego i jego umiejętności to wątek często pomijany w rozważaniach nad rachunkowością, a przecież księgowy to niezbędne ogniwo procesu pomiaru oraz komunikowania informacji przez rachunkowość. Jakie cechy szeroko rozumianej inteligencji, mogą wpływać na jakość pomiaru i prezentacji danych w rachunkowości? Analizując różne odmiany inteligencji i konkretnych zdolności w ich ramach, ogół umiejętności i cech niezbędnych do poprawnego i obiektywnego przetwarzania danych księgowych przeanalizowałam w podziale na trzy wymiary inteligencji: racjonalną, emocjonalną i duchową.

 

 

 

Słowa kluczowe: inteligencja racjonalna, inteligencja emocjonalna, inteligencja duchowa, księgowy, kodeks etyki zawodowej, rachunkowość behawioralna

“Koncepcja true and fair view jako etyczny czynnik rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy”, rozdział w książce: “Europejskie wymiary przedsiębiorczości”, Akademia Morska w Gdyni, 2008, ISBN: 978-83-7421-039-3, strony: 236-240

W procesie dostarczania pełnowartościowych, rzetelnych i prawdziwych danych o przedsiębiorstwie decydujące znaczenie ma spełnianie wymogów wynikających z naczelnej koncepcji rachunkowości finansowej, a mianowicie z zasady true and fair view. W rozdziale przedstawiłam istotę tej koncepcji oraz jej rolę jako potężnego czynnika etycznego, który pozytywnie może wpływać na inne podsystemy organizacji.

 

 

 

Słowa kluczowe: true and fair view, MSSF, informacja, jasny i rzetelny obraz, rola rachunkowości

Artykuły w czasopismach naukowych

“Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości”, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 82/2015, strony: 9-18

Rachunkowość i neuronauka – takie zestawienie może wydawać się szokujące, a jednak… Badacze chcą odkrywać, jakie mechanizmy na poziomie neuronalnym decydują o kształcie systemów rachunkowości oraz decyzjach podejmowanych przez księgowych.

 

“Analiza zakresu proaktywności dla poszczególnych stopni kariery zawodowej księgowego”, ZARZĄDZANIE I FINANSE Nr 2/2014, strony: 161-172

Współczesny księgowy, aby osiągnąć sukces, nie może odznaczać się „jedynie” doskonałą znajomością rachunkowości oraz prawa podatkowego. Nowoczesny księgowy to osoba o proaktywnym nastawieniu do siebie i swoich obowiązków.  W artykule przedstawiłam proaktywność jako niezbędną postawę w pracy nowoczesnego księgowego. Właściwość tę odniosłam do typowych obowiązków i zadań księgowego, a także do szczebli kariery zawodowej księgowych zaproponowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk społecznych”, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 73/2013, strony: 7-22

Przez jednych traktowana jako królowa nauk ekonomicznych, przez innych pogardzana, a nawet czasem znieważana. Jej Wysokość Rachunkowość i jej miejsce w systemie nauki.

 

Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu”, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 71/2013, strony: 7-23

Rachunkowość, tak jak inne aspekty życia społecznego jest w samej swej istocie złożona, wielowymiarowa i paradoksalna. Jest dziedziną aktywności człowieka w sferze myśli i działań, a zwieńczeniem tej aktywności są raporty finansowe, zestawienia liczbowe, różnego rodzaju kalkulacje przydatne, a nawet niezbędne, w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Człowiek i jego zachowanie w kontekście rachunkowości jest przedmiotem badań nurtu rachunkowości behawioralnej, mojego ulubionego nurtu w ramach rachunkowości :-).

 

Możliwości badania zachowania księgowych w świetle paradygmatów rachunkowości”, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 1/2/2011, strony: 355-364

Rachunkowość jest nauką wieloparadygmatową. W tym artykule analizuję istniejące paradygmaty rachunkowości pod kątem tego, czy da radę w ich ramach spojrzeć psychologicznie na księgowego oraz inne osoby zaangażowane w procesy rachunkowości. Analizę możliwości potraktowania osoby księgowego jako przedmiotu badań rachunkowości oparłam na zestawie paradygmatów zaproponowanych przez Ahmeda Riahi-Belkaoui.

Opracowania praktyczne

Zapewnianie jakości usług atestacyjnych przez małe i średnie firmy audytorskie (Przewodnik)” Rachunkowość nr 1/2010

Jak księgowy może wspomóc zarządzanie”, Rachunkowość nr 9/2009

“Zarządzanie ryzykiem oszustwa w toku działalności gospodarczej – przewodnik praktyczny”, Rachunkowość nr 4/2009