Publikacje książkowe – książki i rozdziały w książkach

Kognitywne i społeczne uwarunkowania podejmowania decyzji z zakresu tworzenia informacji sprawozdawczej, Nelli Artienwicz, Elżbieta Jaworska, Dominika Korzeniowska, Ewa Wanda Maruszewska, Wydawnictwo IUS PUBLICUM, 2021, liczba stron: 268

 

Niniejsza książka jest o tym, jak uwarunkowania kognitywne (poznawcze) i społeczne wpływają na kształt sprawozdania finansowego. Bo, że wpływają, to nikogo nie trzeba przekonywać. Część teoretyczna książki to podróż po procesach podejmowania decyzji i uwarunkowaniach pozamerytorycznych wpływających na z pozoru racjonalne decyzje sprawozdawcze. Część badawcza książki opiera się na wywiadach pogłębionych z polskimi księgowymi i przedstawia analizę refleksji księgowych na temat oddziaływania czynników kognitywnych i społecznych na podejmowanie decyzji związanych z tworzeniem informacji sprawozdawczej.

Kształtowanie wyniku finansowego w Polsce. Teoria – praktyka – stan badań, Nelli Artienwicz, Anna Bartoszewicz, Małgorzata Cygańska, Piotr Wójtowicz, Wydawnictwo IUS PUBLICUM, 2020, liczba stron: 189

 

To książka zjawisku starym jak rachunkowość memoriałowa powszechnym jak pragnie-nie zysku. Przedstawia niuanse i odcienie kształtowania wyniku finansowego, zwanego też zarządzaniem wynikiem finansowym – praktyki powszechnie stosowanej w spółkach na całym świecie. Badanie empiryczne przeprwadzone na polskich spółkach pokazuje, że również w Polsce podejście do wyniku finansowego jest wysoce elastyczne.

Rachunkowość behawioralna, Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o., 2018, ISBN:978-83-7556-977-3, Liczba stron: 209

 

Niniejsza książka przybliża istotę rachunkowości behawioralnej, jej genezę, teorie, na których jest oparta oraz ciekawe wyniki badań empirycznych, pokazując jak złożone i wielowymiarowe są kwestie, którymi zajmuje się rachunkowość. Badania rachunkowości behawioralnej rozszerzają granice rachunkowości i wprowadzają do niej tematy, które tradycyjnie były uważane za domenę psychologii (jak ludzie podejmują decyzje) lub socjologii (jak wybory są uwarunkowane przez społeczne okoliczności).
Podjęte tu rozważania mogą stanowić ciekawe źródło wiedzy i inspiracji zarówno dla praktyków rachunkowości, dydaktyków i trenerów rachunkowości, finansistów, jak i dla pracowników naukowych zajmujących się psychologicznymi aspektami świata finansowego.

Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Wydawnictwo: ODDK Sp. z o.o., 2015, ISBN: 978-83-7804-252-5, Liczba stron: 420

 

Szeroki zbiór haseł uwzględniających specyfikę rachunkowości polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej. Definicje i wyjaśnienia haseł zostały podane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Hasła podzielono na działy tematyczne, zaczynając od podstawowych pojęć dotyczących działalności gospodarczej, poprzez poszczególne obszary rachunkowości, na rewizji finansowej i zarządzaniu finansami kończąc.

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej, Wydawnictwo: Rachunkowość Sp. z o.o., 2014, ISBN: 978-83-63251-09-3, Liczba stron: 65

 

Słownik słów, terminów i zwrotów najczęściej stosowanych w anglojęzycznym piśmiennictwie fachowym (przepisach, książkach, artykułach itp.) z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej.

„Sztuka pomiaru i komunikowania z perspektywy umiejętności księgowego”

Rozdział w książce: „Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania” Szkoła Główna Handlowa, 2011, ISBN: 8373786031, strony: 23-36.

Osoba księgowego i jego umiejętności to wątek często pomijany w rozważaniach nad rachunkowością, a przecież księgowy to niezbędne ogniwo procesu pomiaru oraz komunikowania informacji przez rachunkowość. Analizując różne odmiany inteligencji i konkretnych zdolności w ich ramach, ogół umiejętności i cech niezbędnych do poprawnego i obiektywnego przetwarzania danych księgowych przeanalizowałam w podziale na trzy wymiary inteligencji: racjonalną, emocjonalną i duchową.

Słowa kluczowe: inteligencja racjonalna, inteligencja emocjonalna, inteligencja duchowa, księgowy, kodeks etyki zawodowej, rachunkowość behawioralna

„Koncepcja true and fair view jako etyczny czynnik rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy”

Rozdział w książce: „Europejskie wymiary przedsiębiorczości”, Akademia Morska w Gdyni, 2008, ISBN: 978-83-7421-039-3, strony: 236-240

W procesie dostarczania pełnowartościowych, rzetelnych i prawdziwych danych o przedsiębiorstwie decydujące znaczenie ma spełnianie wymogów wynikających z naczelnej koncepcji rachunkowości finansowej – z zasady true and fair view. W rozdziale przedstawiłam istotę tej koncepcji oraz jej rolę jako potężnego czynnika etycznego, który pozytywnie może wpływać na inne podsystemy organizacji.

Słowa kluczowe: true and fair view, MSSF, informacja, jasny i rzetelny obraz, rola rachunkowości

Wybrane atykuły w czasopismach naukowych

Problematyka psychologiczna w polskich artykułach naukowych z obszaru rachunkowości – analiza publikacji

ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 100/2018, strony: 11-29

Celem tego artykułu jest analiza polskich tekstów naukowych z dziedziny rachunkowości, które uwzględniają kwestie psychologiczne. Analiza dorobku polskiego środowiska naukowego jest przeprowadzona zarówno pod względem ilościowym, jak i tematycznym artykułów. 

i

Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości

ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 82/2015, strony: 9-18

Rachunkowość i neuronauka – takie zestawienie może wydawać się szokujące, a jednak… Badacze chcą odkrywać, jakie mechanizmy na poziomie neuronalnym decydują o kształcie systemów rachunkowości oraz decyzjach podejmowanych przez księgowych.

i

Analiza zakresu proaktywności dla poszczególnych stopni kariery zawodowej księgowego

ZARZĄDZANIE I FINANSE Nr 2/2014, strony: 161-172

Współczesny księgowy, aby osiągnąć sukces, nie może odznaczać się „jedynie” doskonałą znajomością rachunkowości oraz prawa podatkowego.  W artykule przedstawiłam proaktywność jako niezbędną postawę w pracy nowoczesnego księgowego. Właściwość tę odniosłam do typowych obowiązków i zadań księgowego, a także do szczebli kariery zawodowej księgowych SKwP.

i

Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk społecznych

ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 73/2013, strony: 7-22

Przez jednych traktowana jako królowa nauk ekonomicznych, przez innych pogardzana, a nawet czasem znieważana. Jej Wysokość Rachunkowość i jej miejsce w systemie nauki.

i

Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu

ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 71/2013, strony: 7-23

Rachunkowość, tak jak inne aspekty życia społecznego jest w samej swej istocie złożona, wielowymiarowa i paradoksalna. Jest dziedziną aktywności człowieka w sferze myśli i działań, a zwieńczeniem tej aktywności są raporty finansowe, zestawienia liczbowe, różnego rodzaju kalkulacje przydatne, a nawet niezbędne, w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Człowiek i jego zachowanie w kontekście rachunkowości jest przedmiotem badań nurtu rachunkowości behawioralnej, mojego ulubionego nurtu w ramach rachunkowości :-).

i

Możliwości badania zachowania księgowych w świetle paradygmatów rachunkowości

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 1/2/2011, strony: 355-364

Rachunkowość jest nauką wieloparadygmatową. W tym artykule analizuję istniejące paradygmaty rachunkowości pod kątem tego, czy da radę w ich ramach spojrzeć psychologicznie na księgowego oraz inne osoby zaangażowane w procesy rachunkowości. Analizę możliwości potraktowania osoby księgowego jako przedmiotu badań rachunkowości oparłam na zestawie paradygmatów zaproponowanych przez Ahmeda Riahi-Belkaoui.

Wybrane opracowania praktyczne

l

Zapewnianie jakości usług atestacyjnych przez małe i średnie firmy audytorskie (Przewodnik), Rachunkowość nr 1/2010

l

Zarządzanie ryzykiem oszustwa w toku działalności gospodarczej – przewodnik praktyczny, Rachunkowość nr 4/2009

l

Jak księgowy może wspomóc zarządzanie, Rachunkowość nr 9/2009